Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,0220 CZK
Informace o FMP 2014 - 2020

V letech 2014 - 2016 probíhala intenzivní příprava nových dokumentů k zastřešujícímu projektu FMP Rakousko-Česká republika 2014-2020. Proběhla řada jednání mezi partnery projektu – budoucími Správci FMP, kterými jsou:

 • Jihočeská Silva Nortica,
 • Sdružení obcí Vysočiny,
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy,
 • Regionální management Horního Rakouska,
 • spolek NOE.Regional.GmbH z Dolního Rakouska.

Další jednání k přípravě FMP proběhla za účasti zástupců Řídícího orgánu programu INTERREG V A Rakousko-ČR 2014-2020, zemí Horní Rakousko a Dolní Rakousko, českých krajů a MMR jako Národního orgánu programu INTERREG V A.

Na jednáních byly dohodnuty tyto základní body:

 • V programu INTERREG V A bude v CZ-AT příhraničí jeden FMP realizovaný v rámci tematického cíle 11, do FMP budou zapojeny všechny regiony (JC, VY, JM, DR, HR) kromě Vídně.
 • Lead-partner fondu bude na české straně, navržena je Jihočeská Silva Nortica.
 • Na malý projekt bude podána 1 žádost s min. 2 projektovými partnery (CZ a AT), partnerů může být i více, projektový partner z Vídně může být zapojen bez finančního podílu v případě účasti dalšího rakouského partnera z DR nebo HR.
 • V malém projektu musí být dodrženy 3 podmínky přeshraniční spolupráce – společná příprava, společná realizace, společné financování nebo společný personál.
 • Tematické zaměření FMP – spolupráce institucí zaměřená na témata sociální, vzdělávací, lidské zdroje, kulturní, ochranu přírody, management rizik a jinou podobnou spolupráci, na bázi spolupráce obcí, měst, samospráv, spolků, svazků, zřizovaných a neziskových organizací s lokální a regionální působností.
 • Ve FMP bude realizován tzv. smíšený model – tj. v Dolním Rakousku bude projekt realizovat tzv. lokální iniciativa, financovat Správce FMP pouze položky zařazené do katalogu služeb a výkonů, v ČR a Horním Rakousku budou projekty realizovány a financovány standardním způsobem.
 • Žadatelem a partnerem projektu může být veřejná nebo nezisková instituce se sídlem v ČR a Rakousku, realizace a dopad projektu musí být v programovém území CZ-AT.
 • V malých projektech nejsou možné investice, neboť TC 11 nepodporuje investice,  výše   výdajů na pořízení  a nákup  vybavení  je omezena  částkou 1 500 EUR, resp. 40 000 CZK.
 • Typy malých projektů: Typ A – projekty jsou zcela, nebo z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice. Podává se pouze jedna žádost, zahraniční partner na své straně žádost nepředkládá (i tyto projekty ale musí mít jasný přeshraniční dopad). Typ B – aktivity projektu na opačných stranách hranice probíhají paralelně, nebo na sebe bezprostředně navazují. Podávají se 2 samostatné projektové žádosti na každé národní straně.
 • Max. příspěvek ERDF je 85%, tj. 20 000 EUR na žadatele. Maximální výdaje žadatele na každé národní straně je 23 530.
 • Min. výdaje projektového partnera, aby bylo možné v projektu uznat společné financování, jsou 500 EUR. Tyto prostředky zašle partner na účet žadatele, který hradí všechny výdaje malého projektu a na všechny tyto výdaje požádá o příspěvek ERDF. Partner se jinak na financování projektu nepodílí.
 • Min. způsobilé výdaje malého projektu jsou 3 530 EUR, min. příspěvek ERDF je tak 3 000 EUR na projekt i žadatele.
 • Max. doba trvání malého projektu je 15 měsíců od data registrace u Správce (včetně vyúčtování a vyhodnocení, předání závěrečné zprávy o realizaci projektu).
 • Počet výborů RMV v zastřešujícím projektu FMP – dva s účastí regionů JC-HR-DR, VY-JM-DR.Počet členů RMV – 4 za každý region + 4 náhradníci, tj. celkem 12 v každém výboru RMV.

Žádost na společný FMP byla do programu INTERREG V A Rakousko-ČR podána 22.9.2016. Její schválení bylo projednáno na Monitorovacím výboru programu INTERREG V A Rakousko-ČR ve dnech 24.-25.1.2017.

Vyhlášení FMP se předpokládá v červnu 2017.
 

 
EU EÚS Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel