Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Informace pro žadatele


Sdružení Jihočeská Silva Nortica
průběžně přijímá žádosti do Fondu malých projektů,
spolupráce Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko
v rámci OP Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko – Česká republika 2007-2013.
    Směrnice pro žadatele, formulář žádosti a povinných příloh je pro žadatele k dispozici na www.silvanortica.com.
 

        Žádosti je možné předkládat průběžně osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, kterým je sdružení Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 385 359, Ing. Zuzana Gregorová, mobil 602 610 270, e-mail zuzana.gregorova@silvanortica.com, dále pro žadatele se sídlem v okresech České Budějovice a Písek Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s., kancelář - budova F dolního areálu Nemocnice České Budějovice, vchod z ul. Generála Svobody, poštovní adresa -  ul. Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, Ing. Tomáš Kohout, tel. 387 878 458, mobil 724 011 711, e-mail kohout@rera.cz a pro žadatele se sídlem v okresech Strakonice, Písek a Český Krumlov Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s., 384 73 Stachy 422, Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail kralova@rras.cz. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat.
 
      Uzávěrka podávání žádostí na spolupráci s Dolním i Horním Rakouskem je 21.02. 2014 ve 14:00 hodin.
       
        Uznatelné náklady projektu jsou od data registrace žádosti u Administrátora. Proto je možné předložit žádost na akce pořádané před jednáním Regionálního monitorovacího výboru. Ten může rozhodnout o schválení projektu i po ukončení jeho realizace. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla publicity EU a další pokyny pro realizaci projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele.

       Při realizaci projektu jsou uznatelné i náklady na účast partnera z Dolního Bavorska na akcích pořádaných v Jihočeském kraji nebo v Horním Rakousku. Tato účast musí být uvedena ve schválené žádosti a náklady uvedeny v rozpočtu. Podporované území Dolního Bavorska je uvedeno na mapě zde. Přípustní partneři mají sídlo ve vyjmenovaných okresech: Freyung-Grafenau, Regen, Straubing-Boden, Deggendorf a Passau.

Lhůty pro obdržení příspěvku ERDF

        Čerpání prostředků ERDF je velmi zdlouhavé. Podporu lze dostat až po realizaci, vyúčtování a vyhodnocení projektu. Časové horizonty jsou asi takové, že projekt ukončíte např. k 31.12., do 28.2. následujícího roku předložíte vyúčtování, my ho zkontrolujeme, schválíme a zařadíme do souhrnné zprávy. Termíny pro předkládání souhrnných zpráv a žádostí o platbu jsou vždy k 30.4. (za období 1.11. - 30.4.) a k 31.10. (za období 1.5. - 31.10.). Souhrnnou zprávu a požadavek na proplacení odešleme kontrolním a řídícím orgánům, kde budou probíhat další kontroly. Teprve pak nám přijdou prostředky ERDF, které my už v co nejkratší době poukážeme na účty příjemců příspěvků. V případě, že bude váš projekt zařazen do souhrnné zprávy k 30.4., je nutné počítat s tím, že příspěvek obdržíte ke konci uvedeného roku, do zprávy k 31.10., do konce června. Toto jsou maximální lhůty, které mohou být i zkráceny, ale je z nich patrné, že čekací doba na příspěvek ERDF na jednotlivý projekt se může značně protáhnout. Je to způsobené mj. tím, že kontrolním orgánem pro české projekty je CRR ČR, ale řídícím a platebním orgánem programu Evropská územní spolupráce, do kterého FMP patří, je Úřad vlády země Dolní Rakousko, který znovu všechno kontroluje. Toto jsou skutečnosti, které by měl vědět každý žadatel než předloží žádost do FMP. Měl by mít zajištěné předfinancování projektu na takovou dobu, aby výše uvedené čekací lhůty zvládl, tzn. v případě doby trvání projektu 1 rok až na 2 roky.


        Všechny potřebné dokumenty ke stažení naleznete zde.

        
Formuláře pro podání žádosti:

FMP žádost Příloha 3 - stručný popis projektu - CJ
Prohlášení o souhlasu - NJ Příloha 4 - stručný popis projektu - NJ
Příloha 1 - podrobný rozpočet projektu Prohlášení k DPH
Příloha 2 - čestné prohlášení žadatele  

 Informační dokumenty pro sestavení žádosti a vyúčtování příspěvku:     

Podmínky předkládání žádostí 14. období JČ-HR                             Postupy pro zadávání zakázek
Podmínky předkládání žádostí 14. období JČ-DR                                   Postupy pro zadávání zakázek, platné od 9. kola FMP (čísla projektů ETZ-KPF/SB/09...)
Potvrzení o výplatě příležitostné činnosti Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek
Směrnice pro žadatele Návod pro zadávání zakázek v rámci FMP
Metoda kalkulace nákladů pro rakouské regiony do 20% Společná pravidla způsobilosti
Jednací řád JČ-HR Náležitosti dokladování
Jednací řád JČ-DR Publicita
Metodická příručka způsobilých výdajů - MMR Odkaz ke stažení log k publicitě


          Uvedenými pokyny se musí řídit všichni příjemci příspěvků FMP. Upozorňujeme i žadatele, aby si je prostudovali.

Informace pro žadatele - nové (aktualizace dne 30.10.2013)

         Od 1.5.2010 dochází ke změně formulářů žádosti FMP, dále přílohy č. 1 Podrobný rozpočet, přílohy č. 3 Stručný popis projektu v CJ a přílohy č. 4 Stručný popis projektu v NJ. Důvod změny je popsán ve Směrnici pro žadatele a příloze „Metoda kalkulace nákladů pro rakouské regiony do 20%“ a souvisí s tím, že je možné započítat příjmy vyplývající z realizace projektu do vlastního podílu žadatele. Tato vítaná změna jistě podnítí zájemce o FMP k přípravě a podání ještě vyššího počtu žádostí na kvalitní malé projekty. Dále apelujeme na žadatele, aby se zaměřili na přípravu zejména malých infrastrukturních projektů dle pokynů uvedených ve Směrnici pro žadatele a v „Podmínkách pro předkládání žádostí 14. období JC-HR a JC-DR“.

       Upozorňujeme všechny zájemce, že je nutné před podáním žádosti projekt konzultovat na příslušných kontaktních místech administrátorů FMP, kterými jsou JčSN, RRA Šumava a RERA.

       Další důležitou informací pro žadatele je, že všechny malé projekty schválené v roce 2013 musí být ukončeny do 31.10.2014. Za tyto termíny nelze projekty dále prodloužit z důvodu zajištění dostatku času na vyúčtování a vyhodnocení projektů. Celková realizace FMP musí být ukončena nejpozději do 31.3.2015.

Vzhledem ke snižující se alokaci Fondu malých projektů dochází k těmto omezením:
-   všechny typy people-to-people projektů příspěvek ERDF max. 5 000 EUR, výše podpory do 85%
-   všechny typy malých infrastrukturních projektů příspěvek ERDF max. 10 000 EUR, výše   
    podpory do 85%
-   opakované projekty výše podpory do 50%
-   ostatní omezení viz Podmínky předkládání žádostí pro 14. období

Záložní projekty - NOVÉ
- příspěvek ERDF bude schváleným projektům přidělen do výše alokace pro 14. kolo
- projekty, kterým bude schváleno podmínečné přidělení nad hranici alokace pro 14. kolo se
  stanou tzv. Záložními projekty
- pro Záložní projekty bude Regionálním moitorovacím výborem stanoveno pořadí, v jakém 
  budou  uspokojovány jejich požadavky na příspěvek ERDF

 

Průběžná / Závěrečná zpráva                 Vyúčtování projektu                      Žádost o platbu                                   

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk