Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Informace pro příjemce - 1. kolo

Postup při podpisu smlouvy na malé projekty FMP

        Jihočeská Silva Nortica jako Správce FMP v Jihočeském kraji podepsala dne 15. 5. 2009 Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF na projekt Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko s Řídícím orgánem zřízeným Úřadem vlády země Dolní Rakousko. Tento podpis umožňuje zahájit podpisy smluv na jednotlivé malé projekty s konečnými uživateli – příjemci příspěvku ERDF.
 

        Počínaje dnem 1. 5. 2009 byla zahájena spolupráce mezi sdružením Jihočeská Silva Nortica a rozvojovými agenturami RERA a.s. v Českých Budějovicích a RRA Šumava o.p.s. se sídlem ve Stachách. Spolupráce spočívá v rozdělení území Jihočeského kraje mezi tyto Administrátory FMP takto:

 

  • Jihočeská Silva Nortica zajišťuje administraci na území okr. JH a TA, kontaktní osoba Eva Kinštová, tel. 602 610 270, e-mail: eva.kinstova@silvanortica.com
     
  • RERA a.s. zajišťuje administraci na území okr. CB a PI, kontaktní osoba Tomáš Kohout, tel. 724 011 711, e-mail: kohout@rera.cz
     
  • RRA Šumava zajišťuje administraci na území okr. ST, PT a CK, kontaktní osoba Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail: kralova@rras.cz

 

        Na tyto osoby se budou obracet žadatelé se žádostí o bezplatnou konzultaci svých projektových záměrů a příjemci příspěvku (schválené projekty) s otázkami kolem uzavření smlouvy FMP, vyúčtování a vyhodnocení projektu.

        Příslušný administrátor osloví příjemce příspěvku s připravenou a Správcem podepsanou smlouvou, ve které je nutné provést kontrolu všech doplněných údajů. Jinak text smlouvy nelze měnit, je standardní pro všechny regiony. V textu je uveden termín ukončení projektu, který může být nejdříve 30. 6. 2009. To platí pro všechny projekty, které byly případně ukončeny již v roce 2008, ale nemohly dosud předložit vyúčtování a závěrečné vyhodnocení projektu právě z toho důvodu, že neměly podepsanou smlouvu. Ihned po podpisu smlouvy je možné zahájit postup vyúčtování a vyhodnocení projektu. Příjemce vyplní příslušné formuláře (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com) a odevzdá je s účetními doklady příslušnému administrátorovi ke kontrole. 
 

        Dále je třeba předložit ke kontrole závěrečnou zprávu. Protože délka trvání všech projektů z roku 2008 bude delší než 6 měsíců, je nutná i průběžná zpráva za dobu 6 měsíců realizace projektu. Ta se předkládá na formuláři průběžné/závěrečné zprávy, zařadí se do ní aktivity, které proběhly v prvních 6 měsících trvání projektu. Dále je třeba doložit dodržení publicity EU na pozvánkách, propagačních materiálech apod. - vlajku EU a logo programu (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com). Nutné je rovněž doložit fotodokumentaci z akcí, dále prezenční listiny účastníků apod. Bez těchto náležitostí nebudou moci být výdaje na propagaci, publicitu, stravování, ubytování apod. uznatelné.
 

Informace pro příjemce FMP - lhůty pro obdržení příspěvku ERDF

        Čerpání prostředků ERDF je velmi zdlouhavé a probíhá takto: Podporu lze dostat až po realizaci, vyúčtování a vyhodnocení projektu. Časové horizonty jsou asi takové, že projekt ukončíte např. k 31.12.2009, k 28.2.2010 nám předložíte vyúčtování, my ho zkontrolujeme a schválíme k 30.4.2010. Zde se dostane do souhrnné žádosti o platbu za určité období FMP (např. za 1.1.-30.4.2010, kdy se nám shromáždí dostatečný počet ukončených projektů - cca 10 a více, rozhodně nebudou posílány k proplacení jednotlivé projekty zvlášť), pak odešleme požadavek na proplacení na kontrolní a řídící orgány, kde budou probíhat další kontroly souhrnné žádosti o platbu, které se mohou protáhnout až do 31.10.2010, pak nám teprve přijde příspěvek ERDF na Váš projekt, který Vám odešleme do 30.11.2010. Toto jsou všechno maximální lhůty, které mohou být i zkráceny, ale je z nich patrné, že čekací doba na příspěvek ERDF na jednotlivý projekt se může značně protáhnout. Je to způsobené mj. tím, že kontrolním orgánem pro české projekty je CRR ČR, ale řídícím a platebním orgánem programu Evropská územní spolupráce, do kterého FMP patří, je Úřad vlády země Dolní Rakousko, který si znovu všechno kontroluje. Jak budou dlouhé jejich dodací lhůty, nedovedeme dnes odhadnout . Toto jsou skutečnosti, které by měl vědět každý žadatel, než se odhodlá předložit žádost do FMP. Měl by mít zajištěné předfinancování projektu na takovou dobu, aby výše uvedené čekací lhůty zvládl, tzn. v případě doby trvání projektu 1 rok až na 2 roky.


Rozhodnutí Regionálního monitorovacího výboru JČ-HR - 1. kolo

Žádosti českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-HR dne 25.9.2008 k financování z ERDF, najdete zde
 

 

Rozhodnutí Regionálního monitorovacího výboru JČ-DR - 1. kolo

Žádosti českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-DR dne 3.10.2008 k financování z ERDF, najdete zde.
 

 

Realizace projektů

        Administrátor FMP upozorňuje žadatele, kterým byla schválena či pozastavena žádost, aby se obrátili na sekretariát FMP kvůli dodržení dalšího postupu při realizaci projektů. Zejména žadatelé, kterým byla žádost pozastavena nebo kterým byl výrazně zkrácen rozpočet, musí konzultovat s Administrátorem FMP nový či přepracovaný rozpočet svého projektu, aby bylo možné jej řádně vyúčtovat.

 Upozornění ke kontrole vyúčtování malých projektů FMP

        Administrátor JčSN upozorňuje příjemce příspěvku FMP, že dle Směrnice pro žadatele, kapitola 3.6.2 Dokumenty k vyúčtování, str. 29 je povinností příjemce předložit výstupní sestavu z účetnictví projektu při závěrečném vyúčtování. Povinnost vést oddělené účetnictví projektu dále vyplývá z kapitoly 3.5 Realizace projektu, str. 26 (vysvětlení viz též odkaz 14 na této stránce). Tyto postupy jsou pro příjemce závazné také dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF, čl. VII Závazky příjemce dotace, odst. 6, kterou příjemce podepisuje se Správcem FMP.
        Upozorňujeme, že kontrolní orgány CRR striktně vyžadují dodržení této podmínky při kontrole vyúčtování malých projektů FMP. Administrátor upozorňuje, že bez doložení výstupní sestavy z odděleného účetnictví projektu nebude schváleno závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu.


        Příslušné formuláře Průběžná/Závěrečná zpráva, Závěrečné vyúčtování projektu a Žádost o platbu jsou ke stažení zde.

 

Průběžná/závěrečná zpráva                   Vyúčtování projektu             Žádost o platbu

  

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk