Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,1480 CZK
Informace pro příjemce - 3. kolo

Postup při podpisu smlouvy na malé projekty FMP

        Jihočeská Silva Nortica jako Správce FMP v Jihočeském kraji podepsala dne 15. 5. 2009 Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF na projekt Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko s Řídícím orgánem zřízeným Úřadem vlády země Dolní Rakousko. Tento podpis umožňuje zahájit podpisy smluv na jednotlivé malé projekty s konečnými uživateli – příjemci příspěvku ERDF.
 

        Počínaje dnem 1. 5. 2009 byla zahájena spolupráce mezi sdružením Jihočeská Silva Nortica a rozvojovými agenturami RERA a.s. v Českých Budějovicích a RRA Šumava o.p.s. se sídlem ve Stachách. Spolupráce spočívá v rozdělení území Jihočeského kraje mezi tyto Administrátory FMP takto:
 

  • Jihočeská Silva Nortica zajišťuje administraci na území okr. JH a TA, kontaktní osoba Eva Kinštová, tel. 602 610 270, e-mail: eva.kinstova@silvanortica.com 
     
  • RERA a.s. zajišťuje administraci na území okr. CB a PI, kontaktní osoba Tomáš Kohout, tel. 724 011 711, e-mail: kohout@rera.cz 
     
  • RRA Šumava zajišťuje administraci na území okr. ST, PT a CK, kontaktní osoba Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail: kralova@rras.cz


        Na tyto osoby se budou obracet žadatelé se žádostí o bezplatnou konzultaci svých projektových záměrů a příjemci příspěvku (schválené projekty) s otázkami kolem uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF z FMP, vyúčtování a vyhodnocení projektu.
 

        Příslušný administrátor osloví příjemce příspěvku s připravenou a Správcem podepsanou smlouvou, ve které je nutné provést kontrolu všech doplněných údajů. Jinak text smlouvy nelze měnit, je standardní pro všechny regiony. Ihned po podpisu smlouvy je možné zahájit postup vyúčtování a vyhodnocení projektu. Příjemce vyplní příslušné formuláře (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com) a odevzdá je s účetními doklady příslušnému administrátorovi ke kontrole.
 

        Dále je třeba předložit ke kontrole závěrečnou zprávu. V případech, kdy je realizace projektu delší než 6 měsíců, též průběžnou. Ta se předkládá na formuláři průběžné/závěrečné zprávy, zařadí se do ní aktivity, které proběhly v prvních 6 měsících trvání projektu. Dále je třeba doložit dodržení publicity EU na pozvánkách, propagačních materiálech apod. - vlajku EU a logo programu (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com). Nutné je rovněž doložit fotodokumentaci z akcí, dále prezenční listiny účastníků apod. Bez těchto náležitostí nebudou moci být výdaje na propagaci, publicitu, stravování, ubytování apod. uznatelné.
 

Rozhodnutí Regionálního monitorovacího výboru JČ-DR - 3. kolo

         Žádosti rakouských a českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-DR dne 15.5.2009 k financování z ERDF, najdete zde.

 
Rozhodnutí Regionálního monitorovacího výboru JČ-HR - 3. kolo

        Žádosti českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-HR dne 7.5.2009 k financování z ERDF, najdete zde.

  

Realizace projektů

        Administrátor FMP upozorňuje žadatele, kterým byla schválena či pozastavena žádost, aby se obrátili na sekretariát FMP kvůli dodržení dalšího postupu při realizaci projektů. Zejména žadatelé, kterým byla žádost pozastavena nebo kterým byl výrazně zkrácen rozpočet, musí konzultovat s Administrátorem FMP nový či přepracovaný rozpočet svého projektu, aby bylo možné jej řádně vyúčtovat.

 

Upozornění ke kontrole vyúčtování malých projektů FMP

         Administrátor JčSN upozorňuje příjemce příspěvku FMP, že dle Směrnice pro žadatele, kapitola 3.6.2 Dokumenty k vyúčtování, str. 29 je povinností příjemce předložit výstupní sestavu z účetnictví projektu při závěrečném vyúčtování. Povinnost vést oddělené účetnictví projektu dále vyplývá z kapitoly 3.5 Realizace projektu, str. 26 (vysvětlení viz též odkaz 14 na této stránce). Tyto postupy jsou pro příjemce závazné také dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF, čl. VII Závazky příjemce dotace, odst. 6, kterou příjemce podepisuje se Správcem FMP.
         Upozorňujeme, že kontrolní orgány CRR striktně vyžadují dodržení této podmínky při kontrole vyúčtování malých projektů FMP. Administrátor upozorňuje, že bez doložení výstupní sestavy z odděleného účetnictví projektu nebude schváleno závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu.
 


        Příslušné formuláře: Průběžná/Závěrečná zpráva, Závěrečné vyúčtování projektu a Žádost o platbu jsou ke stažení zde

 

Průběžná/závěrečná zpráva                   Vyúčtování projektu                  Žádost o platbu

 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk