Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Informace pro příjemce - 4. kolo

Postup při podpisu smlouvy na malé projekty FMP 

          Jihočeská Silva Nortica jako Správce FMP v Jihočeském kraji podepsala dne 15. 5. 2009 Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF na projekt Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko s Řídícím orgánem zřízeným Úřadem vlády země Dolní Rakousko. Tento podpis umožňuje zahájit podpisy smluv na jednotlivé malé projekty s konečnými uživateli – příjemci příspěvku ERDF.

         Počínaje dnem 1. 5. 2009 byla zahájena spolupráce mezi sdružením Jihočeská Silva Nortica a rozvojovými agenturami RERA a.s. v Českých Budějovicích a RRA Šumava o.p.s. se sídlem ve Stachách. Spolupráce spočívá v rozdělení území Jihočeského kraje mezi tyto Administrátory FMP takto:

 

  • Jihočeská Silva Nortica zajišťuje administraci na území okr. JH a TA, kontaktní osoba Eva Kinštová, tel. 602 610 270, e-mail: eva.kinstova@silvanortica.com
     
  • RERA a.s. zajišťuje administraci na území okr. CB a PI, kontaktní osoba Tomáš Kohout, tel. 724 011 711, e-mail: kohout@rera.cz 
     
  • RRA Šumava zajišťuje administraci na území okr. ST, PT a CK, kontaktní osoba Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail: kralova@rras.cz 

         

            Na tyto osoby se budou obracet žadatelé se žádostí o bezplatnou konzultaci svých projektových záměrů a příjemci příspěvku (schválené projekty) s otázkami kolem uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF z FMP, vyúčtování a vyhodnocení projektu.
 

           Příslušný administrátor osloví příjemce příspěvku s připravenou a Správcem podepsanou smlouvou, ve které je nutné provést kontrolu všech doplněných údajů. Jinak text smlouvy nelze měnit, je standardní pro všechny regiony. Ihned po podpisu smlouvy je možné zahájit postup vyúčtování a vyhodnocení projektu. Příjemce vyplní příslušné formuláře (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com) a odevzdá je s účetními doklady příslušnému administrátorovi ke kontrole.
 

           Dále je třeba předložit ke kontrole závěrečnou zprávu. V případech, kdy je realizace projektu delší než 6 měsíců, též průběžnou. Ta se předkládá na formuláři průběžné/závěrečné zprávy, zařadí se do ní aktivity, které proběhly v prvních 6 měsících trvání projektu. Dále je třeba doložit dodržení publicity EU na pozvánkách, propagačních materiálech apod. - vlajku EU a logo programu (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com). Nutné je rovněž doložit fotodokumentaci z akcí, dále prezenční listiny účastníků apod. Bez těchto náležitostí nebudou moci být výdaje na propagaci, publicitu, stravování, ubytování apod. uznatelné.
 

Výsledek jednání RMV FMP 20.11.2009

           Dne 20.11.2009 zasedal v Českých Budějovicích Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Dolním Rakouskem. Projednal celkem 23 žádostí předložených žadateli do 23.10.2009, z toho 3 byly z regionu Waldviertel a 20 z Jihočeského kraje. Celkový požadavek žadatelů na příspěvek z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 převyšoval 150 tis. EUR.

           RMV schválil celkem 17 žádostí, schválená částka podpory je 78.392 EUR. 2 schválené projekty ve Waldviertelu obdrží příspěvek 7.075 EUR, zbylých 71.317 EUR získá 15 projektů podpořených v Jihočeském kraji. Členové RMV konstatovali, že je nutné zlepšit propagaci FMP s ohledem na malé infrastrukturní projekty (MIP), který nebyl předložen ani jeden. Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 19.3.2010, příští jednání RMV ke schvalování projektů se bude konat 30.4.2010 v Dolním Rakousku.

          Žádosti rakouských a českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-DR dne  20.11. k financování z ERDF, najdete zde

 

Výsledek jednání RMV FMP 26.11.2009

           Dne 26.11.2009 zasedal v Českých Budějovicích Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Horním Rakouskem. Projednal celkem 23 žádostí předložených jihočeskými žadateli do 23.10.2009, a 8 hornorakouských žádostí. Celkový požadavek žadatelů na příspěvek z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 převyšoval 250 tis. EUR.

          RMV schválil celkem 25 žádostí, z toho 8 v Horním Rakousku a 17 v Jihočeském kraji. Celková podpora EU pro hornorakouské projekty činí 55.150 EUR, pro jihočeské 91.851 EUR. Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 19.3.2010, příští jednání RMV ke schvalování projektů se bude konat 30.4.2010 v Dolním Rakousku.

          Žádosti českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-HR dne  26.11. k financování z ERDF, najdete zde.  

 

Realizace projektů

         Administrátor FMP upozorňuje žadatele, kterým byla schválena či pozastavena žádost, aby se obrátili na sekretariát FMP kvůli dodržení dalšího postupu při realizaci projektů. Zejména žadatelé, kterým byla žádost pozastavena nebo kterým byl výrazně zkrácen rozpočet, musí konzultovat s Administrátorem FMP nový či přepracovaný rozpočet svého projektu, aby bylo možné jej řádně vyúčtovat.

 

Upozornění ke kontrole vyúčtování malých projektů FMP

        Administrátor JčSN upozorňuje příjemce příspěvku FMP, že dle Směrnice pro žadatele, kapitola 3.6.2 Dokumenty k vyúčtování, str. 29 je povinností příjemce předložit výstupní sestavu z účetnictví projektu při závěrečném vyúčtování. Povinnost vést oddělené účetnictví projektu dále vyplývá z kapitoly 3.5 Realizace projektu, str. 26 (vysvětlení viz též odkaz 14 na této stránce). Tyto postupy jsou pro příjemce závazné také dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF, čl. VII Závazky příjemce dotace, odst. 6, kterou příjemce podepisuje se Správcem FMP.
        Upozorňujeme, že kontrolní orgány CRR striktně vyžadují dodržení této podmínky při kontrole vyúčtování malých projektů FMP. Administrátor upozorňuje, že bez doložení výstupní sestavy z odděleného účetnictví projektu nebude schváleno závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu.
 


         Příslušné formuláře: Průběžná/Závěrečná zpráva, Závěrečné vyúčtování projektu a Žádost o platbu jsou ke stažení zde.

 

Průběžná/závěrečná zpráva                           Vyúčtování projektu                      Žádost o platbu

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk