Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Valná hromada JčSN

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení JčSN. Tvoří ji všichni členové sdružení, tj. zástupci 19 měst, 21 obcí a 7 firem a institucí.

Rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti sdružení. Valná hromada rozhoduje zejména o:

  • přijetí nových členů sdružení 
  • schválení pravidel finančního hospodaření, změně a doplňcích stanov, jednacího řádu smírčí komise 
  • přiznání statutu čestných spolupracovníků sdružení, odejmutí statutu čestného spolupracovníka 
  • vyloučení člena sdružení 
  • volbě předsedy a místopředsedy, předsednictva, smírčí komise a revizorů účtů 
  • výši členských příspěvků 
  • rozpuštění a likvidaci sdružení 
  • přijetí projektů, které se svým významem dotýkají regionu jako celku či jeho podstatné části 
  • rozpočtu sdružení, schválení výsledků hospodaření sdružení 

          Valná hromada si může vyhradit rozhodování o jiných otázkách, které nejsou v  těchto stanovách výslovně upraveny, případně které jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů sdružení.

          Valná hromada se koná minimálně jednou v roce, zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku.  Svolává se písemně alespoň 15 dnů před konáním. Valnou hromadu svolává předseda na základě rozhodnutí předsednictva.
          Předsednictvo však může svolat valnou hromadu kdykoliv, pokud je toho třeba v zájmu činnosti sdružení.
          Předsednictvo je rovněž povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od doručení písemného podnětu minimálně jedné třetiny členů sdružení.

         Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina řádných členů. Pokud v době stanoveného začátku valné hromady není zaručená usnášeníschopnost, odročí se jednání o půl hodiny. Poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů oprávněných k hlasování. Každý člen má jeden hlas.
 
         Poslední zasedání Valné hromady se konalo dne 25.4.2017 v Českých Budějovicích. 

         Zápis z jednání Valné hromady 14.4.2015 v Plané nad Lužnicí zde.
         Zápis z jednání Valné hromady 23.4.2014 v Jílovicích zde.
         Zápis z jednání Valné hromady 11.4.2013 v Dačicích zde.
         Zápis z jednání Valné hromady 3.4.2012 v Milevsku zde.
         Zápis z jednání Valné hromady 14.4.2011 v Borovanech zde.
         

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk