Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Členství v ERSN

Přínosy členství v Euroregionu Silva Nortica

 • zajištění informačního servisu pro členy o přeshraničních aktivitách v oblasti hospodářské, ekologické, územního plánování, krizového managementu, turistické, sportovní, společenské na území Euroregionu Silva Nortica a o programech pro jejich financování 
 • zprostředkovávání přeshraničních kontaktu pro dlouhodobejší přeshraniční spolupráci členů i pro realizaci jednotlivých projektů 
 • zprostředkování know-how z druhé strany hranice a výměna zkušeností se zahraničními partnery prostřednictvím orgánů a projektů euroregionu, především pak prostřednictvím odborných pracovních skupin, do kterých mohou členové nominovat svoje zástupce 
 • poradenství členům o možnostech financování přeshraničních projektů a při jejich podávání 
 • zastupování zájmu členů v otázkách: 
  • odstraňování prekážek při realizaci prřshraničních kontaktů a aktivit
  • podpory projektů členů a významných regionálních projektů
  • přeshraniční spolupráce v euroregionu všeobecně
 • zastupování zájmů členů účastí ve správních a politických orgánech Jihočeského kraje, země Dolní Rakousko, ve výborech a komisích národních programu CR a Rakouska, EU programu Phare CBC, INTERREG

 

Kdo se může stát členem Euroregionu Silva Nortica?

          Zakladateli Euroregionu Silva Nortica jsou Europaplattform Pro Waldviertel na rakouské straně a sdružení Jihočeská Silva Nortica na české straně. Euroregion vznikl podepsáním Zakládací dohody Euroregionu Silva Nortica, která byla oběma subjekty slavnostně podepsána 28.5.2002 v Hospodářském parku Gmünd/České Velenice. Euroregion je podle této dohody dobrovolným zájmovým pracovním společenstvím a uzavřením této dohody nevznikla právnická osoba. Členství se tedy na rakouském území euroregionu řídí pravidly Europaplattform Pro Waldviertel a na českém území pravidly sdružení Jihočeská Silva Nortica.

         Členem sdružení Jihočeská Silva Nortica se mohou stát města, obce a další právnické osoby, které mají své sídlo v okresech Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek nebo Tábor, které se ztotožňují s předmětem činnosti sdružení, se stanovami sdružení a platí členské příspěvky dle stanov. Přijetí nových členů schvaluje valná hromada.

         Fyzickým osobám významně přispívajícím k realizaci předmětu činnosti sdružení může valná hromada sdružení přiznat statut čestného spolupracovníka sdružení.

         Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada sdružení, v současné době jsou členské příspěvky placeny v takové výši, kterou stanovila ustavující schůze sdružení 16.5.2002:

 1.  Obce
  Kč 2,--/obyvatele + 1.000,- Kč paušál pro každou obec
  (platba pro obce nad 50. 000,-- à 1,-- Kč/obyvatele)
 2. Neziskový sektor
  a) zájmová sdružení (TJ, OP, …)
  - do 50 členů Kč 8,--/člena, nejméně však 1.000,-- Kč
  - 50 členů a více Kč 8,--/člena, nejméně však 3.000,-- Kč
  b) společnosti (nadace, o.p.s.) 3.000,-- Kč
 3. Ziskový sektor
  a) příspěvkové organizace 5.000,-- Kč
  b) komerční (s. r. o., soukr. firmy ) 10.000,-- Kč
 4. Kromě členského poplatku je nutno počítat s cestovními náklady, které organizace bude vynakládat na zastoupení v orgánech euroregionu, ve kterých bude činná. 

          Členem Europaplattform Pro Waldviertel jsou politikové a další významné osobnosti regionu Waldviertel, tato organizace je zakladatelem Euroregionu Silva Nortica. Města a obce a další organizace regionu tedy nejsou sice přímými členy této organizace, ale jsou součástí euroregionu a jsou za členy považovány a jsou do struktur euroregionu zapojeny (např. generální shromáždění, pracovní skupiny atd.).

 

Přihláška do sdružení Jihočeská Silva Nortica

         Přihlášku do sdružení Jihočeská Silva Nortica (jen česky) naleznete na konci této strany.

         Stanovy sdružení a zakládací dohodu euroregionu naleznete rovněž na konci této strany. Případné další dotazy směřujte na český sekretariát euroregionu.

        Stanovy JčSN           Zakládací dohoda          Přihláška do JčSN        Přihláška do JčSN pdf.
 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk