Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Projekt „Meziregionální mobilita – mobilita bez hranic“

Žádost předložena 2. 10. 2008, schválena Monitorovacím výborem dne 15.12.2009 ve Vídni.

Zahájení projektu č. M00101 se uskutečnilo 6.1.2009, ukončen byl 30.06.2011

Partneři projektu: hlavní partner Jihočeská Silva Nortica, projektový partner PP1 Projektverein Waldviertel, do financování projektu je zapojen Jihočeský kraj a země Dolní Rakousko.


Aktivity projektu:

- Dopravní platforma - společné grémium pro výměnu zkušeností v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, předkládání návrhů a doporučení veřejné správě, organizacím, dopravcům, podnikatelům v dopravě, organizace společných workshopů a konferencí s tématy spolupráce v dopravě a cest.ruchu

- Rozvoj mobility - zvýšení zájmu o veřejnou dopravu. Cílové skupiny - děti a mládež.

- Studie a projekty - zpracování „Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury“. Analýza - zjištění a popsání současného stavu, prognóza vývoje do r. 2025. Návrhová část - opatření potřebná ke zlepšení dopravní a turistické infrastruktury, dopravní obslužnosti. Dále návrh integrace a vytvoření systému MHD České Velenice – Gmünd

- Marketing a publicita projektu podle EU, tiskové výstupy z akcí a dílčích projektů, vytvoření internetových stránek, tiskové konference a informace do médií, letáky do dopravních prostředků a informačních center.

- Řízení projektu - prostředky na management projektu a společný projektový tým, provozní a režijní náklady. Společný tým - Euroregion Silva Nortica a projektový management Waldviertel, zástupci Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko.

 

Euroregion Silva Nortica podporuje dopravní projekty

        Euroregion Silva Nortica spojuje Jihočeský kraj a zemi Dolní Rakousko, region Waldviertel, tedy území ležící mimo hlavní evropské dopravní tahy vedené ve směrech S-J a Z-V. Nejbližší významné dopravní tepny jsou dálnice D1 na Vysočině, dálnice A1 Linz-Vídeň a budovaná dálnice D3 Praha-České Budějovice. Proto si členové ERSN velmi cení projektu elektrifikace železniční trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd, který umožní přímé dopravní spojení mezi Českými Budějovicemi a Vídní, s prodloužením do Plzně nebo do Prahy. Slavnostní zahájení provozu na elektrifikované trati se konalo dne 11. června 2010 na nádraží v Českých Velenicích a zúčastnili se ho hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, představitelé Ministerstva dopravy, Správy železniční a dopravní cesty, Státního fondu dopravní infrastruktury, předsedové ERSN Ing. František Štangl a Ing. Johann Hofbauer, zástupci zhotovitele a další významní hosté.
        Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a za podpory Fondu malých projektů byly dále v jihočeském příhraničí umístěny směrové značky k blízkým cílům v sousedním regionu Waldviertel. Motoristé se tak mohou na českých silnicích potkat s dopravními značkami označujícími směr a vzdálenost k městům Zwettl, Horn, Weitra, Gmünd, Schrems, Litschau, Heidenreichstein, Dobersberg, Waidhofen ad Thaya, Raabs ad Thaya apod. V Dolním Rakousku byly směrové značky na česká cílová města České Budějovice, Nové Hrady, Třeboň, Jindřichův Hradec ad. rozmístěny již v loňském roce. Euroregion Silva Nortica se tak stal prvním českým i rakouským regionem, kde bylo toto značení umístěno.
        Plánování dalších dopravních aktivit euroregion připravuje v rámci projektu „Meziregionální mobilita – mobilita bez hranic“ podpořeného programem Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013, zemí Dolní Rakousko a Jihočeským krajem. Jedná se v něm především o propojení záměrů v oblasti autobusové a vlakové dopravy, silniční infrastruktury, cyklistické a jiné turistické dopravy, není opomenuta ani letecká a vodní doprava. V rámci projektu bude zpracována „Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2025“, která by měla být vyhodnocením dopravních příležitostí a možností rozvoje dopravních spojení Jihočeského kraje a země Dolní Rakousko v dalších programových obdobích EU po roce 2013. Na počátku roku 2011 by měly být výsledky studie představeny odpovědným politikům a veřejnosti.
 

Výstupy projektu:

- Dopravní značení: 


- Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2025:


- mediální kampaň: Reklamní billboard MOBI

  • Inzerát zveřejněný v MF Dnes
  • Reklamní sport pro rádio Impuls
  • Plakáty na velkoplošné billboardy a výlepové válce
  • Letáky - proč jezdit veřejnou dopravou
  • Souhrn informcí o mediální kampani zde
     

Realizované akce:

Rok 2008

16. 04. 2008 Pracovní jednání „Dopravní platforma“, KÚ v ČB – plánování nového projektu se zástupci Jčk - oddělení dopravy
19. 05. 2008 Přípravné jednání k novému projektu MOBI, ČV – cíle, aktivity, studie, marketing,
publicita, řízení, návrh rozpočtu


Rok 2009

13. 01. 2009 Schůzka k projektu MOBI, KÚ v ČB - návrh náplně Studie dopravy, výběrová kritéria
23. 03. 2009 Zahájení projektu MOBI, Třeboň - projektový tým, cíle, obsah projektu
18. 06. 2009 Workshop k veřejné dopravě, Muzeum JH , J.Hradec - představení projektu a studie
Prognózy dopravy 2025, setkání českých a rakouských dopravců
Červen 2009 Výběr zpracovatele „Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury Jihočeský kraj
Dolní Rakousko do roku 2025“
08. 07. 2009 Jednání projekt. týmu Mobilita, JH – plánování workshopů ke sportovnímu létání a
k cyklistice, další aktivity (elektrifikace trati, ČB-G, konference MOBI, brožura)
28. 07. 2009 Jednání projekt.týmu Mobilita, Č.Velenice – plánování konference MOBI, nové úkoly a
opatření
17. 09. 2009 Jednání projekt. týmu Mobilita, Zwettl – odsouhlasení obsahu Prognózy 2025, plánování spolupráce
30. 10. 2009 Jednání projekt.týmu Mobilita, KÚ ČB –představené české a rakouské analýzy
Vytvoření propagačních skládaček MOBI
18. 11. 2009 Konference Mobilita, Vitis – představení modelových regionů s přeshran. dopravou,
průběžné výsledky Prognózy dopravy 2025, nabídka možné spolupráce
14. 12. 2009 Jednání projekt.týmu Mobilita, ČB – přistoupení Jčk ke smlouvě o dílo, projednání
obsahu studie, termíny, harmonogram projektu
 

Rok 2010

20.01.2010 Jednání se starosty Nová Bystřice, Staré Město pod Landštejnem, Slavonice, Dešná,
Písečné
21.01.2010 Jednání se starosty Suchdol nad Lužnicí a Chlum u Třeboně
27.01.2010 Jednání Mobilita se zástupcem ČD J.Hradec, starosta Č.Velenice
28.01.2010 Jednání se starosty Sdružení Růže
05.02.2010 Jednání starosta Dačice
10.02.2010 Jednání starosta Třeboň
26.02.2010 Jednání Mobilita se SÚS JK o dopravním značení
04.03.2010 Jednání projekt. týmu Mobilita, KÚ Č.Budějovice – kontrola zpracování studie Doprava
2025, zprávy z jednání se starosty obcí
16.03.2010 Workshop o spolupráci úzkokolejných železnic WV-JČ, Litschau – představení JHMD a
NÖVÖG, návrhy společných aktivit a opatření
22.03.2010 Odevzdání Koncepční části studie Doprava 2025 - zpracovatel IKP CE a.s., Praha,
připomínky zadavatele zapracovány do 05/2010
25.03.2010 Jednání projekt. týmu Mobilita, Zwettl – představení výsledků studie, kontrola zpracování Koncepční části studie Doprava 2025, plánování dalšího postupu zpracování
12.05.2010 Konference o regionální železnici ČD a.s., JH - podpora FMP
13.05.2010 Jednání se spol. JIKORD, KÚ v ČB - spolupráce na propagaci veřejné dopravy
18.05.2010 Jednání s Nadací jihočeské cyklostezky, KÚ v ČB - spolupráce na propagaci cyklodopravy
27.05.2010 Jednání projekt. týmu Mobilita, muzeum J.Hradec – kontrola zpracování Koncepční části studie Doprava 2025, zapracování připomínek zadavatele
27.05.2010 Terénní šetření k vytyčení trasy silničního obchvatu Č.Velenice-Gmünd
11.06.2010 Jednání o železniční trati Slavonice-Fratres, Dobersberg - jednání se zástupcem Úřadu vlády země DR Prof. Zibuschkou)
11.06.2010 Slavnostní zahájení provozu na elektrické trati ČB-ČV-Gmünd – slavnostní jízda
historickým vlakem z ČB do ČV, Gmündu a zpět do ČV, kde byla tisková konference, zpáteční cesta do ČB
24.06.2010 Exkurze na letiště ČB a do pivovaru Budvar, ČB – účast starostů Horního a Dolního
Rakousko, zástupců RMWV, prohlídka vybavení letiště a následně prohlídka pivovaru
16.09.2010 Bilaterální workshop na téma,,Letecký sport,, letiště Dobersberg – seznámení s tématem, představení letišť z WV a JČ, možná spolupráce
22.09.2010 Workshop ,,Den bez aut,, Vitis – přednáška p. Študlar – Mobilita v ČR, p. Reinbacher –
Autobusový koncept ve WV, round table „WV bez osobní dopravy„
19.11.2010 Podpora dopravního značení k cílům v regionu WV, Třeboň – focení k propagaci projektu


Rok 2011

04.01.2011 Jednání projektového týmu MOBI, Zwettl - plánování aktivit na 2011
12.01.2011 Jednání s WIP reklama, ČB – plánování mediální kampaně MOBI
01.02.2011 Zahájení mediální kampaně MOBI – billboardy, reklamní spoty v rádiu Impuls, plakáty na reklamních válcích, rozdávání letáků
15.03.2011 Ukončení mediální kampaně MOBI
23.03.2011 Konference o mobilitě 2011, KÚ v ČB – vyjádření hejtmana Jčk, představení Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury do r. 2025, stanoviska zadavatelů
30.03.2011 Jednání projektového týmu MOBI, Zwettl – plánování akcí (workshop železnic a leteckého sportu)
04.04.2011 Jednání JHMD, JH - příprava workshopu k navázání spolupráce úzkokolejek
05.04.2011 Jednání s IKP CE, Ing. Mašínem, ČB – jednání ohledně dokončení projektu
27.04.2011 Zahájení činnosti Centrály mobility Waldviertel, Thaya – představení poradny, round
table „Veřejná doprava ve WV“, další šance pro mobilitu
10.05.2011 Jednání s IKP CE, Ing. Mašínem, ČB – plánování dokončení projektu
17.05.2011 Workshop ke spolupráci úzkokolejných železnic, JH – referát o stavu mobility v Jčk,
představení JHMD a WV Smalspurbahnen, představení Prognózy 2025, plánování možné spolupráce
31.05.2011 Workshop ke spolupráci leteckého sportu, Krems – úvodní vyjádření k leteckému sportu a mobilitě obecně, prezentace stanovených cílů, plánování dalších opatření a činností, prohlídka vybavení letiště a letecké školy
29.06.2011 Závěrečný workshop k projektu MOBI, ČV – shrnutí projektu a realizovaných akcí,
připomenutí hlavních výstupů (propagační materiály, Studie dopravy 2025, reklamní
kampaň)

Průběžně – dokončení Studie rozvoje dopravy do r.2025, prověření možnosti zavedení MHD ve městech Č.Velenice - Gmünd
 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk