Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

27,1480 CZK
Základní informace o FMP 2007 - 2013

Jihočeská Silva Nortica, Správce Fondu malých projektů (FMP) v jižních Čechách, ukončila realizaci FMP pro malé projekty spolupráce Jihočeského kraje s Horním a Dolním Rakouskem.

Poslední Regionální monitorovací výbory se konaly ve dnech 25.3.2014 (spolupráce JČ - HR), 3.4.2014 a 10.7.2014 (spolupráce JČ - DR). Projekty na nich schválené byly ukončeny a vyúčtovány nejpozději do 31.12.2014.

Fond byl řádně vyúčtován a ukončen k datu 31.3.2015. Bylo v něm podpořeno celkem 546 malých projektů, realizovaných v JČ, DR a HR. Celková výše příspěvku činila 3 578 476,43 EUR, z toho na malé projekty připadla částka 3 173 516,43 EUR, zbylá částka 404 960 EUR podpořila administraci FMP u Lead-Partnera projektu, kterým bylo sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Seznam podpořených projektů je k dispozici zde.

Na české straně bylo schváleno 459 malých projektů, z toho realizováno 441 projektů, v 18 případech žadatelé od realizace odstoupili.
                                                                                                                                                                                       

V programovém období EU 2007 - 2013 byly vyhlášeny operační programy podporující přeshraniční spolupráci nazvané Evropská územní spolupráce. Jednalo se v nich mj. o spolupráci Jihočeského kraje s regiony Horní a Dolní Rakousko a Dolní Bavorsko. Součástí těchto programů byl tzv. Fond malých projektů č. M00034 (dále FMP), ve kterém byly pro Jihočeský kraj alokovány značné prostředky EU. Konkrétně na spolupráci s Horním a Dolním Rakouskem na období 2008-2014 2,7 mil. EUR, tj. přibližně 9 mil. Kč ročně.

Správcem a Administrátorem česko-rakouského FMP pro Jihočeský kraj je sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci. Sdružení již provádělo správu a administraci podobně zaměřeného Dispozičního fondu INTERREG IIIA v období 2004-2006, takže má dostatečné zkušenosti. Při administraci spolupracovalo s regionálními rozvojovými agenturami RERA v Českých Budějovicích a RRA Šumava ve Stachách. Tato spolupráce nadále probíhá takto: 

 1. JčSN administruje okresy Jindřichův Hradec, Tábor
 2. RERA administruje okresy České Budějovice, Písek
 3. RRA Šumava administruje okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice 

Ve FMP se jedná o dva typy podporovaných projektů:

 1.  Malé neinvestiční projekty typu „people-to-people“ 
 2.  Malé infrastrukturní projekty

          Doba trvání projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců, výše příspěvku EU je max. 85%, spoluúčast žadatele 15%. Minimální velikost projektu je 2.353 EUR, maximální 40.000 EUR, výše podpory EU je v rozmezí 2.000-20.000 EUR.

FMP podporuje malé projekty zaměřené zejména na tyto aktivity:

 1. obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví, např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny;
 2. ozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.);
 3. rozvoj značení turistických atraktivit a tras;
 4. podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionální řemesla);
 5. organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen);
 6. zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území;
 7. příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová dokumentace, územní plány apod.);
 8. péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP);
 9. spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností);
 10. tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování;
 11. propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek, účast na výstavách a veletrzích cest.ruchu aj.) i mimo podporované území;
 12. organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů;
 13. přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory;
 14. podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí);
 15. rozvoj informačních a komunikačních systémů, aktivity týkající se využití ICT (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází) apod.

Vhodnými žadateli jsou organizace se sídlem v Jihočeském kraji, zejména:

 1. kraj, města, obce a jejich příspěvkové či zřizované organizace,
 2. hospodářská a agrární komora,
 3. školy veřejné, státní a soukromé,
 4. občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,
 5. zájmová sdružení právnických osob,
 6. církve,
 7. organizační složky České televize a Českého rozhlasu,
 8. veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení,
 9. státní podnik,
 10. akciová společnost a společnost s ručením omezeným (nutno doložit 80% podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech)


       Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera v příhraničním území Horního a Dolního Rakouska, tj. v regionech Mühlviertel, Waldviertel atd.

       Vzhledem k zaměření přeshraniční spolupráce žadatelů z Jihočeského kraje na spolupráci s partnery z Horního Rakouska a z Dolního Rakouska jsou ustaveny 2 Regionální monitorovací výbory – jeden na spolupráci s Horním Rakouskem a druhý na spolupráci s Dolním Rakouskem. Výbor JC-HR schvaluje společně žádosti předložené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku (region Mühlviertel a 3 další), výbor JC-DR žádosti předložené v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku (regiony Waldviertel a Mostviertel). Termíny jednání výborů koordinují sekretariáty Správců FMP – Jihočeská Silva Nortica, Regionalmanagement NO – kancelář ve Zwettlu a Regionalmanagement OO – kancelář ve Freistadtu.
 

      V rámci projektu ETZ-KPF/SB/07/027 "Evaluace FMP" byla vypracována studie, která měla za úkol zhodnotit aktuální stav fondu v JČ, HR a DR a nastínit nové možnosti po roce 2013. K této problematice se konalo dotazníkové šetření a 2 semináře (viz. sekce Akuality 2012). 


Prezentace o stavu realizace FMP je ke stažení zde.                         
hc
Studie "Evaluace FMP JC-HR-DR v polovině jeho realizace" je k nahlédnutí zde.
 


V rámci projektu č. M00257 "Euroregionální rozvoj hornorakousko/jihočeského příhraničí 2013/2014" byla zpracována brožura "Fond malých projektů Jihočeský kraj - Horní Rakousko 2010 - 2013", která má představit některé úspěšně realizované projetky v rámci FMP.


Náhled brožury je ke stažení zde.  

 

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk