Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

25,8420 CZK
Informace pro příjemce - 7. kolo

Postup při podpisu smlouvy na malé projekty FMP

Jihočeská Silva Nortica jako Správce FMP v Jihočeském kraji podepsala dne 15. 5. 2009 Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF na projekt Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko s Řídícím orgánem zřízeným Úřadem vlády země Dolní Rakousko. Tento podpis umožňuje zahájit podpisy smluv na jednotlivé malé projekty s konečnými uživateli – příjemci příspěvku ERDF.

Počínaje dnem 1. 5. 2009 byla zahájena spolupráce mezi sdružením Jihočeská Silva Nortica a rozvojovými agenturami RERA a.s. v Českých Budějovicích a RRA Šumava o.p.s. se sídlem ve Stachách. Spolupráce spočívá v rozdělení území Jihočeského kraje mezi tyto Administrátory FMP takto:
 
  • Jihočeská Silva Nortica zajišťuje administraci na území okr. JH a TA, kontaktní osoba Eva Kinštová, tel. 602 610 270, e-mail: eva.kinstova@silvanortica.com
     
  • RERA a.s. zajišťuje administraci na území okr. CB a PI, kontaktní osoba Tomáš Kohout, tel. 724 011 711, e-mail: kohout@rera.cz
     
  • RRA Šumava zajišťuje administraci na území okr. ST, PT a CK, kontaktní osoba Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail: kralova@rras.cz

Příslušný administrátor osloví příjemce příspěvku s připravenou a Správcem podepsanou smlouvou, ve které je nutné provést kontrolu všech doplněných údajů. Jinak text smlouvy nelze měnit, je standardní pro všechny regiony. Ihned po podpisu smlouvy je možné zahájit postup vyúčtování a vyhodnocení projektu. Příjemce vyplní příslušné formuláře (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com) a odevzdá je s účetními doklady příslušnému administrátorovi ke kontrole.

Dále je třeba předložit ke kontrole závěrečnou zprávu. V případech, kdy je realizace projektu delší než 6 měsíců, též průběžnou. Ta se předkládá na formuláři průběžné/závěrečné zprávy, zařadí se do ní aktivity, které proběhly v prvních 6 měsících trvání projektu. Dále je třeba doložit dodržení publicity EU na pozvánkách, propagačních materiálech apod. - vlajku EU a logo programu (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com). Nutné je rovněž doložit fotodokumentaci z akcí, dále prezenční listiny účastníků apod. Bez těchto náležitostí nebudou moci být výdaje na propagaci, publicitu, stravování, ubytování apod. uznatelné.


Výsledek jednání RMV Fondu malých projektů dne 28.4.2011

Dne 28.4.2011 zasedal ve Freistadtu Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Horním Rakouskem. Projednal celkem 23 žádostí předložených jihočeskými žadateli a 3 hornorakouské žádosti. Celkový požadavek žadatelů na příspěvek z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 dosahoval téměř 190 tis. EUR.

RMV schválil celkem 15 žádostí, z toho 2 v Horním Rakousku a 13 v Jihočeském kraji. Celková podpora EU pro hornorakouské projekty činí 12.750 EUR, pro jihočeské 65.693 EUR. Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 23.9.2011, příští jednání RMV HR ke schvalování projektů se bude konat 3.11.2011 v Jižních Čechách.

Žádosti rakouských a českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-HR dne 28.4.2011 k financování z ERDF, najdete zde


Výsledek jednání RMV Fondu malých projektů dne 6.5.2011

Dne 6.5.2011 zasedal v Gmündu Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Dolním Rakouskem. Projednal celkem 42 žádostí předložených jihočeskými žadateli a 8 dolnorakouskými žadateli. Celkový požadavek žadatelů na příspěvek z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 přesahoval 440 tis. EUR.

RMV schválil celkem 44 žádostí, z toho 8 v Dolním Rakousku a 36 v Jihočeském kraji. Celková podpora EU pro dolnorakouské projekty činí 100.797 EUR, pro jihočeské 166.763 EUR. Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 23.9.2011, příští jednání RMV DR ke schvalování projektů se bude konat 8.11.2011 v Jižních Čechách.

Žádosti rakouských a českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-DR dne 6.5.2011 k financování z ERDF, najdete zde.


Realizace projektů

Administrátor FMP upozorňuje žadatele, kterým byla schválena či pozastavena žádost, aby se obrátili na sekretariát FMP kvůli dodržení dalšího postupu při realizaci projektů. Zejména žadatelé, kterým byla žádost pozastavena nebo kterým byl výrazně zkrácen rozpočet, musí konzultovat s Administrátorem FMP nový či přepracovaný rozpočet svého projektu, aby bylo možné jej řádně vyúčtovat.

Upozornění ke kontrole vyúčtování malých projektů FMP

Administrátor JčSN upozorňuje příjemce příspěvku FMP, že dle Směrnice pro žadatele, kapitola 3.6.2 Dokumenty k vyúčtování, str. 29 je povinností příjemce předložit výstupní sestavu z účetnictví projektu při závěrečném vyúčtování. Povinnost vést oddělené účetnictví projektu dále vyplývá z kapitoly 3.5 Realizace projektu, str. 26 (vysvětlení viz též odkaz 14 na této stránce). Tyto postupy jsou pro příjemce závazné také dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF, čl. VII Závazky příjemce dotace, odst. 6, kterou příjemce podepisuje se Správcem FMP.

Upozorňujeme, že kontrolní orgány CRR striktně vyžadují dodržení této podmínky při kontrole vyúčtování malých projektů FMP. Administrátor upozorňuje, že bez doložení výstupní sestavy z odděleného účetnictví projektu nebude schváleno závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu.


Příslušný soubor s formuláři: Průběžná/Závěrečná zpráva, Závěrečné vyúčtování projektu a Žádost o platbu je ke stažení zde.


Průběžná/závěrečná zpráva                     Vyúčtování projektu                          Žádost o platbu


 
Interreg Central Europe KÚ Jčk EUROPA Plattform PRO Waldviertel
Projektverein Waldviertel