Navigace

Dokumenty ke stažení
 

Aktuální kurz CZK/€

26,2000 CZK
Informace pro příjemce - 8. kolo

Postup při podpisu smlouvy na malé projekty FMP

Jihočeská Silva Nortica jako Správce FMP v Jihočeském kraji podepsala dne 15. 5. 2009 Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF na projekt Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko s Řídícím orgánem zřízeným Úřadem vlády země Dolní Rakousko. Tento podpis umožňuje zahájit podpisy smluv na jednotlivé malé projekty s konečnými uživateli – příjemci příspěvku ERDF.

Počínaje dnem 1. 5. 2009 byla zahájena spolupráce mezi sdružením Jihočeská Silva Nortica a rozvojovými agenturami RERA a.s. v Českých Budějovicích a RRA Šumava o.p.s. se sídlem ve Stachách. Spolupráce spočívá v rozdělení území Jihočeského kraje mezi tyto Administrátory FMP takto:

Jihočeská Silva Nortica zajišťuje administraci na území okr. JH a TA, kontaktní osoba Eva Kinštová, tel. 602 610 270, e-mail: eva.kinstova@silvanortica.com 

RERA a.s. zajišťuje administraci na území okr. CB a PI, kontaktní osoba Tomáš Kohout, tel. 724 011 711, e-mail: kohout@rera.cz

RRA Šumava zajišťuje administraci na území okr. ST, PT a CK, kontaktní osoba Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail:kralova@rras.cz 

Příslušný administrátor osloví příjemce příspěvku s připravenou a Správcem podepsanou smlouvou, ve které je nutné provést kontrolu všech doplněných údajů. Jinak text smlouvy nelze měnit, je standardní pro všechny regiony. Ihned po podpisu smlouvy je možné zahájit postup vyúčtování a vyhodnocení projektu. Příjemce vyplní příslušné formuláře (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com) a odevzdá je s účetními doklady příslušnému administrátorovi ke kontrole.

Dále je třeba předložit ke kontrole závěrečnou zprávu. V případech, kdy je realizace projektu delší než 6 měsíců, též průběžnou. Ta se předkládá na formuláři průběžné/závěrečné zprávy, zařadí se do ní aktivity, které proběhly v prvních 6 měsících trvání projektu. Dále je třeba doložit dodržení publicity EU na pozvánkách, propagačních materiálech apod. - vlajku EU a logo programu (jsou k dispozici na internetu www.silvanortica.com). Nutné je rovněž doložit fotodokumentaci z akcí, dále prezenční listiny účastníků apod. Bez těchto náležitostí nebudou moci být výdaje na propagaci, publicitu, stravování, ubytování apod. uznatelné.
 

Výsledek jednání RMV Fondu malých projektů dne 3.11.2011

Dne 3.11.2011 zasedal v Českých Budějovicích Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Horním Rakouskem. Projednal celkem 16 žádostí předložených jihočeskými žadateli a 2 hornorakouské žádosti. Celkový požadavek žadatelů na příspěvek z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 překročil 140 tis. EUR.

RMV schválil celkem 16 žádostí, z toho 2 v Horním Rakousku a 14 v Jihočeském kraji. Celková podpora EU pro hornorakouské projekty činí 21 138 EUR, pro jihočeské 85 778 EUR. Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 16.3.2012, příští jednání RMV HR ke schvalování projektů se bude konat 19.4.2012 v Horním Rakousku.

Žádosti českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-HR dne 3.11.2011 k financování z ERDF, najdete zde
 

Výsledek jednání RMV Fondu malých projektů dne 8.11.2011


Dne 8.11.2011 zasedal v Českých Budějovicích Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů pro spolupráci s Dolním Rakouskem. Projednal celkem 11 žádostí předložených jihočeskými žadateli a 1 dolnorakouskými žadateli. Celkový požadavek žadatelů na příspěvek z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 přesahoval 109 tis. EUR.

RMV schválil celkem 10 žádostí, z toho 1 v Dolním Rakousku a 9 v Jihočeském kraji. Celková podpora EU pro dolnorakouské projekty činí 12 990 EUR, pro jihočeské 65 659 EUR. Další uzávěrka předkládání žádostí byla stanovena na 20.1.2012, příští jednání RMV DR ke schvalování projektů se bude konat 24.2.2012 v Dolním Rakousku.

Žádosti rakouských a českých žadatelů, které schválil Regionální monitorovací výbor JČ-DR dne 8.11.2011 k financování z ERDF, najdete zde.
 
Sekretariát FMP upozorňuje žadatele, že byla schválena rozdílná doba podávání žádostí pro projekty na spolupráci s Horním Rakouskem a Dolním Rakouskem. Uzávěrka podávání žádostí na spolupráci s Dolním Rakouskem je 20.1.2012 ve 14:00, uzávěrka podávání žádostí na spolupráci s Horním Rakouskem je 16.3.2012 ve 14:00 hod. Pokud si žadatelé nejsou jisti, do které spolupráce jejich partner patří, ať se obrátí s dotazem na sekretariát FMP Jihočeská Silva Nortica !!!

Realizace projektů

Administrátor FMP upozorňuje žadatele, kterým byla schválena či pozastavena žádost, aby se obrátili na sekretariát FMP kvůli dodržení dalšího postupu při realizaci projektů. Zejména žadatelé, kterým byla žádost pozastavena nebo kterým byl výrazně zkrácen rozpočet, musí konzultovat s Administrátorem FMP nový či přepracovaný rozpočet svého projektu, aby bylo možné jej řádně vyúčtovat.
 

Upozornění ke kontrole vyúčtování malých projektů FMP


Administrátor JčSN upozorňuje příjemce příspěvku FMP, že dle Směrnice pro žadatele, kapitola 3.6.2 Dokumenty k vyúčtování, str. 29 je povinností příjemce předložit výstupní sestavu z účetnictví projektu při závěrečném vyúčtování. Povinnost vést oddělené účetnictví projektu dále vyplývá z kapitoly 3.5 Realizace projektu, str. 26 (vysvětlení viz též odkaz 14 na této stránce). Tyto postupy jsou pro příjemce závazné také dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF, čl. VII Závazky příjemce dotace, odst. 6, kterou příjemce podepisuje se Správcem FMP.

Upozorňujeme, že kontrolní orgány CRR striktně vyžadují dodržení této podmínky při kontrole vyúčtování malých projektů FMP. Administrátor upozorňuje, že bez doložení výstupní sestavy z odděleného účetnictví projektu nebude schváleno závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu.


Příslušný soubor s formuláři: Průběžná/Závěrečná zpráva, Závěrečné vyúčtování projektu a Žádost o platbu je ke stažení zde.

 
Průběžná/závěrečná zpráva                    Vyúčtování projektu                            Žádost o platbu               

 
Interreg # 	EUROPA Plattform PRO Waldviertel KÚ Jčk