Informace pro příjemce

Česky Deutsch

  • Podrobné informace týkající se předkládaní projektových žádostí, realizace a vyúčtování malých projektů jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele. Ta je pro žadatele závazná. V případě, že konkrétní situace není popsána ve Směrnici pro žadatele, postupuje se podle aktuální dokumentace programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

  • Žadatel je povinen příslušnému Správci FMP oznámit všechny termíny klíčových akcí uskutečňovaných v rámci realizace malého projektu z důvodu případné kontroly realizace na místě. Toto oznámení musí být zasláno Správci písemně (stačí e-mail) a to nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním akce.

  • Každý účetní doklad (fakturu, paragon, …) musí již vystavovatel (dodavatel) dokladu označit číslem projektu a názvem/zkratkou malého projektu. Výjimku tvoří účetní doklady, na které tyto údaje uvést nelze, jako jsou např. letenky či jízdenky. Takové doklady musí projektový partner označit sám.

  • Výdaje jsou způsobilé od data zahájení projektu, které nesmí předcházet datu registrace žádosti, do data ukončení realizace malého projektu uvedeného ve Smlouvě o financování malého projektu. V této době se uskuteční veškeré projektové aktivity, budou uhrazeny faktury, vyhotoveny podklady pro vyúčtování a tyto předloženy Správci FMP ke kontrole.

  • Skutečná výše dotace bude vypočtena až po dokončení malého projektu, předložení závěrečného vyúčtování malého projektu a jeho kontrole, přičemž maximální výši schválené dotace nelze překročit.

  • Výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým, musí být nezbytné pro dosažení cílů malého projektu a musí odpovídat principům hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Závazné dokumenty k realizaci a vyúčtování projektu:

Směrnice pro žadatele  verze platná od 4.12.2020
Společná pravidla způsobilosti
Náležitosti dokladování pro období 2014-2020
Pravidla publicity - pokyny k publicitě 
Check-list vyúčtování - pokyny k vyúčtování


Výběrová řízení
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 


Další dokumenty
Prezenční listina

Vyúčtování projektu

Pokyny k vyúčtování - Check-list vyúčtování


Dokumenty k vyúčtování projektu na předepsaných formulářích:

Závěrečná zpráva za malý projekt

Soupiska výdajů a Přehled výdajů (2. list) - verze 4 

Přehled pracovních cest

Čestné prohlášení k personálním výdajům

Čestné prohlášení - oddělené účetnictví

Čestné prohlášení - DPH

Potvrzení o výplatě příležitostné činnosti

Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu (iBOX)

Statistické ukazatele projektu

Další dokumenty a doklady předkládané k vyúčtování:

Doložení minimálně 2 setkání společného personálu (v případě plnění kritéria společného personálu) 

Doložení převodu částky spolufinancování na účet žadatele (v případě plnění kritéria společného financování)

Fotodokumentace realizace projektu a povinné publicity v dobrém rozlišení (publicita) – elektronicky

Účetní sestava – kde je vidět oddělené vedení účetnictví přímých výdajů – všechny položky ze Soupisky výdajů

Kopie účetních dokladů s příslušenstvím SEŘAZENÝCH a OČÍSLOVANÝCH podle Soupisky výdajů: objednávky, smlouvy, faktury, paragony, atd., bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady,….

Dokumenty k cestovním náhradám (je-li to relevantní)

Prezenční listiny k výdajům za občerstvení, ubytování a dopravu (pokud byly tyto náklady čerpány)

Pozvánky, programy, prezenční listiny, ….  – kopie

Tiskoviny a další výstupy (je-li to relevantní)  hmotné výstupy

Propagační předměty (je-li to relevantní) – hmotné výstupy

Případně další dokumenty potřebné k posouzení způsobilosti výdaje (potvrzení z registru smluv, majetková evidence, dodací listy, podklady k veřejným zakázkám, poptávky, směrnice,…)

 

Dokumenty k udržitelnosti

Zpráva o zajištění udržitelnosti

Loga partnerů