Home

Über uns

Kleinprojektefonds

Projekte

Fotogalerie

Partner

Česky Deutsch

Regiony na hranici tří států - Rakouska, Spolkové republiky Německo a České republiky již více než 17 let intenzívně spolupracují a snaží se, aby mizely hranice mezi zeměmi, jednotlivými regiony i občany a aby se tak upevnila pozice společného regionu v srdci Evropy.

Dlouholetá spolupráce mezi příhraničními regiony Rakouska, Německa a České republiky byla impulsem pro úvahy o založení Evropského regionu Dunaj – Vltava, jako platformy pro efektivní spolupráci. Hlavními cíli Europaregionu Dunaj - Vltava je zlepšení sousedských vztahů, rozvoj přeshraničních sítí, zlepšení podmínek a zvýšení atraktivity regionu. Cílem plánovaného přeshraničního regionu je sociálně, ekonomicky a ekologicky vyvážený životní prostor, který se v kontextu jiných přeshraničních regionů Evropy bude moci prezentovat jako sebevědomý a dobře prosperující region. V evropském regionu bude fungovat společný marketing, zdravotní prevence, plánování transevropských komunikací, management turistické destinace, ale také společný trh práce, či přeshraniční veřejná doprava, a podobně. Značný počet projektů v oblasti přeshraniční spolupráce, realizovaných v posledních letech, svědčí o velké angažovanosti všech institucí a o výrazném zájmu o spolupráci se sousedním regionem. 

Založení evropského regionu je zatím ve stadiu úvah. Jedním z prvních kroků vedoucích k definování nejoptimálnějšího území je analýza dosavadní i plánované přeshraniční spolupráce mezi vybranými subjekty a institucemi. Cílem současné práce je tedy zmapovat existující přeshraniční sítě, jejich velikost, stabilitu a význam pro rozvoj regionu. Nutností je také zjistit přeshraniční potenciál jednotlivých částí území, aby bylo možno finálně rozhodnout o založení regionu. Tak bude vytvořeno na území tří států, Rakouska, Bavorska a Čech, jakési rozhraní budoucího Evropského regionu Dunaj – Vltava. V současné době pracujeme s územím Jihočeského a Plzeňského kraje a kraje Vysočina, Horního Rakouska, dolnorakouského Waldviertelu a Mostviertelu, a dále Dolního Bavorska, Oberpfalzu a okresu Altötting viz. přiložená mapa současného rozsahu území evropského regionu.

Mapa Evropského regionu Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj – Vltava je zakládán s podporou programu Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013. V rámci tohoto programu byla vydána brožura EDV. Pro zájemce, kteří se chtějí zapojit do přípravy evropského regionu, je připraven dotazník. V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání vyplněného dotazníku na kontaktní adresu. 

Další informace o průběhu projektu:
ERDV na česko-rakousko-bavorském příhraničí
ERDV zvýší konkurenceschopnost tří zemí
Analýzy sítí ERDV

Analyzované území
Brožura k projektu ERDV - Vznik ERDV
Brožura ERDV-  Cíle, strategie a organizace
Informační leták k projektu ERDV
Stanovy ERDV

Oficiální stránky projektu:
www.evropskyregion.cz
www.europaregion-donau-moldau.cz

Další iformace - KÚ Jihočeského kraje.

 

Partnerlogos